Common Name: White Trillium
Botanical Name: Trillium grandiflorum
woodland, partial shade wet to moist