Common Name: Swamp Milkweed
Botanical Name: Asclepias incarnata
Wetland, partial sun wet to moist