Common Name: Spiderwort
Botanical Name: Tradescantia ohiensis
woodland to prairie, partial sun Moist