Common Name: Sand Tickseed
Botanical Name: Coreopsis lanceolata
Prairie, prefers sun dry