Common Name: Round Leaf Ragwort
Botanical Name: Senecio obovatus
wetland, partial sun moist