Common Name: Rattlesnake Master
Botanical Name: Eryngium yueccifolium
prairie, prefers sun moist to dry