Common Name: Prairie Coreopsis
Botanical Name: Coreopsis palmata
Prairie, prefers sun moist to dry