Common Name: Nodding Wild Onion
Botanical Name: Allium cernuum
Prairie, prefers sun moist to dry sites