Common Name: Marsh Blazing Star
Botanical Name: Liatris spicata
Wetland, partial sun wet to moist.